විදුලි උපකරණ

Price : - Rs. 350,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0714841770

- 0771425002

2020-10-12 10:51 am

වසා දමන විදූලි උපකරණ වෙලද සැලක සියලූම උපකරණ විකිනීමට අැත(Orang සියලුම නිෂ්පාදන.plug.switch.MCB. wire code.kalani LED bulbs. LED panal lights. strip lights.lamp holders. kalani wire.etc...table fan table lamps.polycrome conduit wire code switch box etc......

Contact Seller

- 0714841770

- 0771425002