කාර්යාල සහයක සේවිකා ඇබෑර්තු

Price : - Rs. 22,500

Contact Seller

- 0768707275

2020-10-02 23:25 pm

නුගේගොඩ පිහිටි අපගේ කාර්යාලයට ඉතා පිරිසිඳු කාර්යාල සහයක සේවිකාවක අවශ්‍යයි. දිනපතා කාර්යාලය පිරිසිඳු කිරීම , 9 දෙනෙකුට තේ සෑදීම , දිනපතා උදෑසන සහ දහවල් ආහාරය පිලියල කිරීම ප්‍රධාන කාර්යන් වේ. පිරිසිඳුව සිටීම අනිවාර්ය අංගයක් වේ. වැටුප රු 22500 වයස 20 - 55 අතර අමතන්න 076 870 7275

Contact Seller

- 0768707275