ව්‍යාපාරික ස්ථානයක්

Price : - Rs. 10,000,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0777359155

- 0714726082

2020-09-16 11:02 am

රද්දොලුව නිවාස සOකීර්ණයේ තැපැල් කාර්යාලය ඉදිරිපිට

ප්‍රධාන මාර්ග දෙකකට මායිම්ව පිහිටි කඩ කාමරය

වර්ග අඩි 400 ක් පමණ , ටයිල් පොළව, වායු සමීකරන, සහ රෝල ගේට්ටු

ජළය, විදුලිය,සහිත  , වැඩිම ඉල්ලුමට 

Contact Seller

- 0777359155

- 0714726082