ගෘහ සේවිකාවක් අවශ්‍යයි- හැඩිගම, පිළියන්දල

Price : - Rs. 20,000

Contact Seller

- 0768568213

2020-09-16 10:38 am

නිවසේ රැදී සිට හෝ දිනපතා පැමිණීමට.

නිවසේ ඉවුම් පිහුම් කටයුතු හා පිරිසිදු කිරීම් සදහා.

මාසික වැටුප: 20,000/-. දෛනික වැටුප 700/-.

Contact Seller

- 0768568213