සුපරීක්ෂක (කාන්තා/පිරිමි)

Price : - Rs. 37,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0757700701

2020-09-16 09:24 am

ජාත්‍යන්තර සමාගමක් වන අප ආයතනයේ ප්‍රචාරණ අංශය සදහා නවකයින් බදවා ගැනීම් මේ දින වල සිදු කෙරේ.
වයස අවුරුදු 18 – 24 ත් අතර O/L නිම කල කාන්තා / පිරිමි අය සදහා ස්ථිර රැකියාවක්
*මූලික වැටුප රු.35,000 සිට ඉහළට
*රැකියාව ඔබේ ළගම ශාඛාවකට
ඔබත් අදම අමතන්න
0757 700 701
(සැ.යු. අප ආයතනය job bank එකක් නොවේ.)

Contact Seller

- 0757700701