පාවාඩ, මුතුකුඩ, පතාක සාධාරන මිලට

Price : - Rs. 1,750 (Negotiable)

Contact Seller

- 0773768127

- 0712296687

2020-09-16 09:22 am

මෙවර කඨින පිංකම් වලට පූජා කරන්න කැමති අයට පාවාඩ, මුතුකුඩ, පතාක සාධාරන මිලට සපයන්න පුළුවනි. 

පතාක අඩි 10ක් උස, අඟල් 28ක් පළලයි. රු1750/- සිට රු2000/- අතර.
පාවාඩ (අමු රෙදි හා පොප්ලින් වලින්) අඟල් 20 පළල, අඩියක් මේ විදියට රු180/-
මුතු කුඩ රු2750/- සිට රු3000/- අතර.

කැමති අය කතා කරන්න. දුරකථන අංක: 077-3768127, 071-2296687

Contact Seller

- 0773768127

- 0712296687