පුහුණු/නුපුහුණු වේටර්වරු බඳවා ගනු ලැබේ.

Price : - Rs. 25,000

Contact Seller

- 0775853818

2020-07-18 12:56 pm

පුහුණු/නුපුහුණු වේටර්වරු බඳවා ගනු ලැබේ.

අවන්යා (Avanyaa) සමුහ ව්‍යාපාරයට අයත් අවන්හල් සඳහා පුහුණු/නුපුහුණු වේටර්වරු අවශ්‍ය කර ඇත.

  • පළපුරුද්ද අත්‍යවශ්‍ය නැත. 

  • පුහුණුවක් අවශ්‍ය අයට එය ලබා දිය හැක.

  • මසකට නිවාඩු දින 8ක් සහිත වන අතර වැඩ කිරීමට ඇත්තේ මසකට දින 22ක් පමණි.

  • දිනපතා උදේ/දවල්/රාත්‍රි යන වේල් තුනට ම ආහාර පාන ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.

  • නාවාතැන් ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.

  • වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක.

  • වැටුපට අමතරව සේවා ගාස්තු, පැමිණීමේ දීමනා ආදිය ද ලැබේ.

  • සේවක අර්ථ සාධක සහිතයි.

අමතන්න;  0775 853 818 හෝ SMS කරන්න. නැත්නම් මෙම ලිපිනයට ඊමේල් කරන්න; Avanyaacareer@gmail.com

Contact Seller

- 0775853818