පුහුණු/නුපුහුණු කෝකිවරු බඳවා ගනු ලැබේ.

Price : - Rs. 30,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0775853818

2020-07-18 12:54 pm

පුහුණු/නුපුහුණු කෝකිවරු අවශ්‍යයි

අවන්යා (Avanyaa) සමුහ ව්‍යාපාරයට අයත් කඩුවෙල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි අවන්යා කඩුවෙල අවන්හලට ඉවුම් පිවුම් කටයුතු පිළිබඳව සාමාන්‍ය අවබෝධයක් ඇති කෝකිවරු අවශ්‍ය කර ඇත.

  • පළපුරුද්ද අත්‍යවශ්‍ය නැත. කොත්තු රොටි, ආප්ප, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ආදි කෑම වර්ග සකස් කිරිමට දැනුම තිබීම අතිරේක සුදුසුකමකි.
  • පුහුණුවක් අවශ්‍ය අයට එය ලබා දිය හැක.
  • මසකට නිවාඩු දින 8ක් සහිත වන අතර වැඩ කිරීමට ඇත්තේ මසකට දින 22ක් පමණි.
  • දිනපතා උදේ/දවල්/රාත්‍රි යන වේල් තුනට ම ආහාර පාන ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.
  • නාවාතැන් ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.
  • වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක.
  • වැටුපට අමතරව සේවා ගාස්තු, පැමිණීමේ දීමනා ආදිය ද ලැබේ.
  • සේවක අර්ථ සාධක සහිතයි.

අමතන්න;  0775 853 818 හෝ SMS කරන්න. නැත්නම් මෙම ලිපිනයට ඊමේල් කරන්න; Avanyaacareer@gmail.com

Contact Seller

- 0775853818