කෝකියෙකු අවශ්‍යයි.

Price : - Rs. 30,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0719691348

2020-06-26 21:17 pm

උඩුගම්පොළ අව්න්හලක සේවයට කුක් කෙනෙක් අවශ්‍යයි .රයිස් කොත්තු  රෝල්ස් හා රොටිවර්ග දැමීමට හැකි අයෙකු අවශ්‍යයි.වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න. 0719691348

Contact Seller

- 0719691348