ඉලෙක්ට්රොනික පවර් සේව.

Price : - Rs. 2,500

Contact Seller

- 0758047338

- 0789820072

2020-06-26 11:50 am

මෙම උපකරණය ඔබගේ විදුලි බිල 10-20% දක්වා අඩු කරනු ඇත.මෙය විදුලි පංකා,රෙදි සෝදන යන්ත්‍ර, මෝටර් පාවිච්චි කරන ආයතන වල,වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර වල විදුලි පරිහරණය අඩු කරනු ඇත.වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න.සුරේෂ්.

Contact Seller

- 0758047338

- 0789820072