පර්චස් 10 හෝමාගම නගරයෙන්, 10p In Homagama Town

Price : - Rs. 8,750,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 076 825 3209

- 077 201 2187

2020-05-25 21:01 pm

පර්චස් 10, හතරැස් ඉඩම, හෝමාගම කටුවාන පාරේ, හෝමාගම නගරයට මීටර් 500, නිරවුල් පැහැදිලි ඔප්පු, විදුලිය, නළ ජලය, ළිද, තාප්පය බදින ලද

10 perches sqaure land in Homagama, Katuwana road, 500 meters to Homagama town, clear deeds, electricity, water, well, wall with a gate

Contact Seller

- 076 825 3209

- 077 201 2187