ඔබට අවශ්‍ය සේවාවන් සදහා පහසුකම් සැලසීම අපගේ මුලීක අරමුණයි...

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0774080600

2020-05-17 11:51 am

පහත සදහන් සේවාවන් සදහා අප පහසුකම් සලසනු ලැබේ. ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ අපට කතා කර අවශ්‍ය සේවාව පැවසීම පමණි.
ඒ සදහා අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් අප විසින් සලසනු ලබයි...
Computer Networking
Computer Service And Maintenance
Laptop Repair
Vpn Connectivity
Software Developing
Web Designing
Cctv Camera System
Time Attendance
Alarm System (Access Control, Door Lock)
Video Door Phone
Door Access System
Anti Theft Alarm System
Online Ups
Power Inverter (Low Cost Ups )

House Wiring (Electrical)

contact 0774080600

 

Contact Seller

- 0774080600