කාර්‍යාල සේවා ප්‍රවාහන පහසුකම් - කොට්ටාව, හොරහේන සිට බත්තරමුල්ල

Price : - Rs. 4,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0712289464

- 0717350638

2020-05-12 10:31 am

කාර්‍යාල සේවා ප්‍රවාහන පහසුකම් ඇත.. හොරහේන, හතරමං හන්දිය, අමුඇටමුල්ල පාර, රුක්මලේ, හෝකන්දර, තලවතුගොඩ, පැලවත්ත සිට බත්තරමුල්ල දක්වා ඇත..

Contact Seller

- 0712289464

- 0717350638