අන්තර්ජාල දත්ත ක්‍රියාකරවන්නන්-දිවයින පුරා

Price : - Rs. 56,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0756292255

2020-05-08 20:16 pm


#දිවයින පුරා ඕනෑම අයෙකුට සම්බන්ධ වී අද සිටම ආරම්භ කළ හැක.

#පරිගණක අන්තර්ජාල දත්ත ක්‍රියා කරවන්නියන් ක්‍රියාකරුවන් අවශ්‍යය. (Smart  දුරකතනයක් මඟින් වුවද කල හැක)

#පුහුණු /නුපුහුණු
#කාන්තා,පිරිමි
#වයස් සීමාවක් නැත
# අධ්‍යාපන කටයුතු කරන, නොකරන, බාහිර පන්ති යන,නොයන, රැකියාවක නිරත වන,නොවන, ඹ්නෑම අයෙකු ..

(එක් දින සම්පූර්ණ පුහුණුවක් ලබා දේ
එක් දින පුහුණුව නිම කරන සියලු දෙනාට එදින සිටම කැමති පැය ගණනක් වැඩ කල හැක..)

නමුත් රටේ උද්ගත වී ඇති ප්‍රශ්න හමුවේ එක් දින පුහුණුවකට සහභාගී වීම ප්‍රයෝගික නොවන බැවින් නිවසේ සිටම එම පුහුණුව login ගිණුම තුලින් සරලව පියවරෙන් පියවර විඩියෝ සහිතව ලබා දීම ට අප ආයතනය මහත් පරිශ්‍රමයක් දරා සියලු කටයුතු සකසා ඇති බව සතුටින් දන්වා සිටිමු.. නිවසේ නිකරැනේ කාලය ගත නොකර අද සිටම ආරම්භ කර මුදල් ඉපයීම කල හැක.

#ඔබට කැමති පැය ගණනක් වැඩ කල හැකියි


වැඩි විස්තර පහත link එක click කිරීම මගින් ලබා ගත හැකිය.

http://dbworkonline.blogspot.com 

Contact Seller

- 0756292255