සංචාරක නිකේතනයක් සඳහා අනර්ඝ ඉඩම

Price : - Rs. 9,500,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0770490888

- 0702665960

2020-03-20 12:28 pm

පොලොන්නරුව අරලගංවිල මනරම් පරිසරයක පිහිටි පිඹුරත්තෑව වැවට මුහුණලා ඇති අඩක් නිමකල සංචාරක නිකේතනය ඉක්මනින් විකිණීමට.අක්කර ක පමණ භූමි ප්‍රමාණයක පිහිටි අඩක් නිමකළ මෙම නිකේතනය එක්පසෙකින් අඩි 10ක් පමණ උස තාප්පයකින් වට වී ඇති අතර අනෙක්පස වැවට මුහුණලා ඇත අලුතෙන් නළ ළිඳක් ඉදි කර ඇත මිල (9500000/=) මිල සාකච්චා කරගත හැක. වැඩි විස්තර සඳහා 0770490888/0702665960.

Contact Seller

- 0770490888

- 0702665960