සින්හල ටයිප් සෙට්ටර් කෙනෙකු අවශ්‍යයයි(online Job)

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0771393638

- 0771393638

2020-03-10 21:34 pm

සිංහලෙන් ටයිප් කළහැකි ගැහැනු ළමයෙකු අවශ්‍ය කර තිබේ .
මෙය ගෙදර සිටම කළ හැකි රැකියාවකි. අප එවන දේ ටයිප් කර නැවත ඊමේල් මාරගයෙන් අපවෙත එවීම පමණයි කළයුත්තේ.
ඔබ දැනට කරන රැකියාවට අමතර රැකියාවකි.කතාකරන්න පහත අංකයට.0771393638

Contact Seller

- 0771393638

- 0771393638