සුපිරි වෙළදසැලක උපකරණ විකිණීමට

Price : - Rs. 100,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0702020206

2020-03-01 17:12 pm

මසක් වැනි ඉතා කෙටි කාලයක් පමණක් අලුතෙන් ආරම්භ කරනු ලැබූ සුපිරි වෙළදසැලක 
පාවිච්චි කරන ලද නවතම උපකර සියල්ල ඉතා ඉක්කමනින් විකිනීමට ඇත.

330 SISIL Deep Freezer - ඉහලින් විදුරු සහිත 
Half Bottle Cooler - බෝතල් ශිත කරණය 
12 BTU Air Condition - 12 BTU වායු සමීකරණය 
8 iron Vegetable & Fruits racks / යකඩින් සාදන ලද එළවලු පලතුරු අසුරන රාක්ක 08ක් 
Cashier machine 01- කැෂියර් මැෂිම 
15kg weighting Scale 01 - කිලෝ 15 ඩිජිටල් තරාදිය 
Cashier Table - කැෂියර් මේසය 
Tow in one juice mixture machine - පලතුරු බිම මැෂිම 

ගැනුම්කරුවන් සිටිනම් ඉතා ඉක්ක්මනින් මා අමතන්න

Contact Seller

- 0702020206