පුහුණු/නුපුහුණු හෝටල් සේවකයින් අවශ්‍යයි.

2020-02-09 15:12 pm

පුහුණු/නුපුහුණු හෝටල් සේවකයින් අවශ්‍යයි.

අවන්යා (Avanyaa)  සමුහ ව්‍යාපාරයට අයත් කඩුවෙල නගර මධ්‍යයේ පිහිටි අවන්යා කඩුවෙල අවන්හලට පුහුණු/නුපුහුණු හෝටල් සේවකයින් අවශ්‍ය කර ඇත.

  • පළපුරුද්ද අත්‍යවශ්‍ය නැත.
  • පුහුණුවක් අවශ්‍ය අයට එය ලබා දිය හැක.
  • මසකට නිවාඩු දින 8ක් සහිත වන අතර වැඩ කිරීමට ඇත්තේ මසකට දින 22ක් පමණි.
  • දිනපතා උදේ/දවල්/රාත්‍රි යන වේල් තුනට ම ආහාර පාන ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.
  • නාවාතැන් ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.
  • වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක. වැටුපට අමතරව සේවා ගාස්තු, පැමිණීමේ දීමනා ආදිය ද ලැබේ. සේවක අර්ථ සාධක සහිතයි

අමතන්න; 0775 853 818

Contact Seller

- 0775853818