ගෘහ සේවිකාවන් | කුවේට්

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0726800800

2020-01-27 15:08 pm

ගෘහ සේවිකාවන් | කුවේට්

වයස අවු :24 - 55 දක්වා පුහුණු /නුපුහුණු ( ගැහුණු / පිරිමි ) වහාම පිරවීම සදහා රැකියා ඇනවුම් අප වෙත ලැබී ඇත
ගෘහ සේවිකාවන් ( දරුවන් බලා ගැනීම ,පිරිසදු කිරීම ,ආහාර පිසීම , සාත්තු සේවිකා )
කාන්තාවන් සදහා සියල්ල නොමිලේ


රිච්වෙ විදේශ රැකියා ආයතනය
නො 42/1/2'
මිහිදු මාවත
දෙවන මහල
කුරුනෑගල ,

විමසන්න : 0726800800

ක: බ අ: 1985

Contact Seller

- 0726800800