ව්‍යාපාරයකට සුදුසු ගොඩනැගිල්ල සහ ඉඩම

Price : - Rs. 45,000,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0777239445

- 0714438803

2020-01-14 09:27 am

අම්බලන්තොට නගරයේ සීඝ්‍රයෙන් දියුණුවන තවාළුවිල, තංගල්ල - කතරගම ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණලා පිහිටි ව‍්‍යාපාරික ගොඩනැඟිල්ල සහ ඊට අයත් පර්චස් 50ක ඉඩම විකිණීමට ඇත.

ආපනශාලා, ගෙස්ට් හවුස්, සුපර් මාකට්, වාහන සේල්, කාර්‍යාල, වෙළඳ ප්‍රදර්ශනාගාර හෝ ඕනෑම ව‍්‍යාපාරික කටයුත්තක් සඳහා සුදුසුයි.

නගරයට මීටර් 400

අවශ්‍යතාවය අනුව ඉඩම කොටස්කර වුවද විකිණිය හැක. නිරවුල් ඔප්පු.
තෙකළා විදුලිය, දුරකථන සහ ජල පහසුකම් සහිතයි.
විමසීම් 0777239445

Contact Seller

- 0777239445

- 0714438803