පොල්වත්තක් බලාගැනීමට

Price : - Rs. 15,000

Contact Seller

- 0777239445

2020-01-13 10:15 am

කුරුණෑගල, මැල්සිරිපුර පිහිටි අක්කර දහයක පොල්වත්ත නැවතී බලාගැනීමට ගොවිතැන් වැඩ කළ හැකි වයස 50 ට වැඩි අයෙකු අවශ‍්‍යයයි. 

විමසීම් : 0777 239 445

Contact Seller

- 0777239445