සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය 6 ශ්‍රේණියේ සිට ඉහලට

Price : - Rs. 5,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0767244091

- 0767244091

2020-01-12 18:00 pm

සිංහල භාෂාව හා සාහිත්‍යය සාමාන්‍ය පෙළ හා උසස් පෙළ සඳහා ( 6 ශ්‍රේණියේ සිට) 

තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති නිවසට පැමිණ ද පන්ති පවත්වයි

BA (sp hons) usjp

MSSc kelaniya

දුරුවල සිසුන් කෙරෙහි විශේෂ අවධානය

Contact Seller

- 0767244091

- 0767244091