කෝකියෙක් අවශ්‍යයි - කඩුවෙල

2020-01-11 21:21 pm

කෝකියෙක් අවශ්‍යයි - කඩුවෙල

කඩුවෙල පිහිටි ප්‍රධාන පෙළේ අවන්හලකට කෝකියෙක් අවශ්‍යයි 

  • කොත්තු රොටි, ආප්ප, ෆ්‍රයිඩ් රයිස් ආදි කෑම වර්ග සකස් කිරිමට දැනුම තිබීම අනිවාර්ය නැත. 

  • දිනපතා උදේ/දවල්/රාත්‍රි යන වේල් තුනට ම ආහාර පාන ආයතනය මඟින්  නොමිලේ ලබා දේ.

  • නාවාතැන් ආයතනය මඟින් නොමිලේ ලබා දේ.

  • වැටුප් සාකච්චා කර ගත හැක.

අමතන්න;  චතුර - 0775 853 818

Contact Seller

- 0775853818