ජංගම දුරකථන අලුත් අලුත්වැඩියාව

Price : - Rs. 7,500

Contact Seller

- 0711226562

- 0772011040

2020-01-10 17:00 pm

 0711226562/ 0772011040ජංගම දුරකථන අලුත් අලුත්වැඩියාව මුල සිට සරලව 
 ඔබේම ව්‍යාපාරයක්  ආරම්භ කරන්න
WhatsApp/ viber - 
S. De S. Jayasinghe Road,
Nugegoda
   දුරකතන අළුත්වැඩියා පාඨමාලාව - 100% වගකීමක් සහිතව රජයේ ලියා ලියාපදිංචි ගුරුවරයෙකුගේ මෙහෙයවීමෙන්,කිසිදු ලියා ලියාපදිංචියික් නොලත් ඉගෙනුම් ඉගැන්වීම් ක්‍රම නොදත්  මුදල් ඉපයීමේ පරමාර්ථය ඇතිව පවත්වාගෙන යනු ලබන ගුරුවරුන්ට මුලා නොවන්න
                      
Iphones,Samsung,Nokia,Sony Xperia, Huawei,Oppo & all mobile brands All Laptop brands Lenovo, Dell, Asus,Apple, Acer, and Microsoft
Startyour own business repairing cell phones laptops this course teaches you step-by-step how to repair cell phones laptops as well as how to make moneyrepairing cell phones laptops
         https://cctvcameracoursenugegoda.blogspot.com/
        https://www.facebook.com/Mobilephonerepairingcoursesrilanka/
Description
ජංගමදුරකථන අලුත්වැඩියා පුහුණු පාඨමාලාව සදහා දැන් ලියාපදිංචිය සිදුකෙරේ. " Mobile Phone Repairing Course in sri lanka " O/L හා A/L පසුව අභිමානවත් සහ විශාල ආදායමක් සහිත වෘත්තීයකට! ජංගම දුරකථනයක කොටස් ගැලවීමේ සිට දෝෂ නිවැරදිව පරික‍්ෂාකර නව උපාංග සවිකිරීම දක්වා සවිස්තරාත්මක පුහුණුව මුල සිට සරලව. හැකියාව ලැබෙන තෙක් පුහුණව නොමිලේ. දුර බැහැර සිටින අයට, විදේශ ගත වන අයට , ඉක්මනින් ව්‍යාපාර අරඹන අයට විශේෂ කෙටි කාලින පාඨමාලා. ඔබ දන්නවද . ජංගම දුරකථන අලුත්වැඩියා ශිල්පියෙක් මසකට රු.80,000ක් - 800,000ක් අතර මුදලක් උපයන බව එසේ නම් ඔබත් දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. Sinhala, Tamil,English, (Depending on the student’s request) Individual attention is guaranteed.  

 Mobile Phone Repairing Course Syllabus
The course is divided into three parts
Theory
Practical
Practice
Hardwareව්‍ය
Basics of Mobile Communication
Tools & instruments used in mobile phone repairing
Various components used in mobile phones
Basic parts of mobile phones (mic, speaker, buzzer, LCD, antenna, etc)
Use of Multimeter
Use of Battery Booster
Basic Circuit Board/ Motherboard Introduction
Assembling & disassembling of different mobile phones
Soldering & Desoldering Components Using Different Soldering Tools
Names of Different ICs
Work of Different ICs
Working on SMD/ BGA ICs and the PCB
Fault finding & Troubleshooting
Jumpering Techniques
Troubleshooting through circuit diagrams
Repairing procedure for repairing different hardware faults
Software
Flashing
Formatting
Unlocking
Use of secret codes
Downloading
Bluetooth / Infrared
Classes Held
Weekends - Saturday & Sunday
Medium
English and Sinhala Medium (Depending on the student’s request)
Course fee 10000/-

Contact Seller

- 0711226562

- 0772011040