සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

Price : - Rs. 1,000

Contact Seller

- 0763551303

- 0714281303

2020-01-08 15:22 pm

6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා ගණිතය උපකාරක පංති පවත්වනු ලැබේ. කළුතර, පානදුර, හොරණ, බණ්ඩාරගම, පිළියන්දල, කැලණිය, පෑලියගොඩ, දළුගම, කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, අවට නිවසට පැමිණ හෝ කණ්ඩායම් පංති වශයෙන් පංති පවත්වනු ලැබේ.

අමතන්න.  076 355 1303 / 071 428 1303  ​​

Contact Seller

- 0763551303

- 0714281303