මැදිවියේ-සේවිකාවක්  අවශ්‍ය වේ !!!

2020-01-06 13:32 pm

colomba 5  කිරුලපණ, පොල්හේන්ගොඩ නිවසක් සදහා මැදිවියේ-සේවිකාවක්  අවශ්‍ය වේ. 

මුළු ස්ථානයම පිරිසිදුව හා පිළිවෙලට තබා ගැනීමේ වගකීම  සතු වන අතර ආගන්තුක සත්කාර සේවාද සිදු කළ යුතුය. 
එම ස්ථානයේ නැවතීම  අනවශ   බව සලකන්න. උදයේ  6.30 සිට 1.00 දක්වා  සිටීමට  පමණි . =මසකින්  පසුව පඩිය  වැඩි  කරනු ඇත.

කරුණාකර 0718668714 /0779317363  අමතන්න

Contact Seller

- 0718668714

- 0779317363