ධන්වන්තරී ආයුර්වේද වෙද මැදුර

2020-01-04 13:26 pm

ධන්වන්තරී ආයුර්වේද වෙද මැදුර
- පංචකර්ම ප්‍රතිකාර
- වාත රෝග
- සෙම් රෝග
- පිත් රෝග
- ළමා රෝග
- අකලට හිස කෙස් පැසීම
- මානසික රෝග
ඇතුළු සියලු රෝග සඳහා ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර

දුරකථන අංකය - 0777381350

Contact Seller

- 0777381350