සිංහල ටයිපිස්ට්වරියන් අවශ්‍යය

Price : - Rs. 17,000

Contact Seller

- 0759338826

- 0759338828

2019-12-20 14:02 pm

ප්‍රධාන පෙලේ මූල්‍ය ආයතනයකට  වයස 28ට අඩු සිංහල ටයිපිස්ට්වරියන් අවශ්‍යය

මුලීක වැටුප 16,500 අමතරව O/T

EPF/ETF හිමි වේ.

 සතියකට දින 5ක් පමණි.

 A/L සමත් අයට අයදුම් කල හැකිය.

විමසීම් -  ජිනානි 0759338826අයදුම්පත් යොමුකරන්න sales20@diligroup.com

Contact Seller

- 0759338826

- 0759338828