ජපන් භාෂා පන්ති (N5, N4 සහ O/L, A/L)

Price : - Rs. 2,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0777761365

- 0712552737

2019-12-05 08:57 am

**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Individual Class & Group Class)

  (කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය, මරදාන, මාලබේ, මාතර, යන            නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට  නියමිතය.) 

 

* ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5 සහ N4 විභාගවලට.  (NAT, JLPT, JLCT සහ TOPJ)

  

* A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා.

 

* පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ       ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්.

තනි හෝ කණ්ඩායම්  පන්ති සඳහා අමතන්න 0777761365 / 0712522737 )   

 

* වසර 11 ක හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි.

 

* ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙකි.                     

 

Contact Seller

- 0777761365

- 0712552737