අවිස්සාවේල්ල නිවසක් කුලියට

Price : - Rs. 18,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0713308127

2019-12-05 08:53 am

අවිස්සාවේල්ල  නගරයට කි.මී. 3ක් දුරින් යටියන්තොට පාරට මායිම්ව  කාමර 3 ක අංග සම්පූර්ණ නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. 0713308127.

Contact Seller

- 0713308127