සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතය

2019-12-03 20:59 pm

6 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණය දක්වා ගණිතය උපකාරක පංති පවත්වනු ලැබේ .කළුතර, පානදුර ,හොරණ, බණ්ඩාරගම, පිළියන්දල අවට නිවසට පැමිණ හෝ කණ්ඩායම් පංති පවත්වනු ලැබේ. අමතන්න 076 355 1303 / 071 428 1303 

Contact Seller

- 0763551303

- 0714281303