සාත්තු සේවකයෙකු අවශ්‍යයි

2019-11-26 16:52 pm

වයස අවුරුදු 45 ත් 60 ත් අතර පිරිමි සාත්තු සේවකයෙකු ලෙඩෙක් බලා ගැනීම සඳහා අවශ්‍යයි. මහරගම කොට්ටාව හා විශේෂයෙන්  හෝමාගම අවටින් අවශ්‍ය වන අතර උදේ සිට සවස දක්වා වැඩ කිරීමට ඇත.නවාතැන් පහසුකම් නොමැත. 
විමසීම් සඳහා අමතන්න 0778248636

Contact Seller

- 0778248636

- 0778248636