අරමුදල් සම්පාදකවරුන් / වරියන් අවශ්‍යයි

Price : - Rs. 20,000

Contact Seller

- 0759338826

- 0759338828

2019-11-20 13:08 pm

පිළියන්දල ළමයින් සම්බන්ධව කටයුතු කරන ජාත්‍යන්තර ආයතනයකට වයස 35ට අඩු අරමුදල් සම්පාදකවරුන්/වරියන් අවශ්‍යයි. මුලීක වැටුපට අමතරව O/T හා දීමනාද (තේ පැන් දීමනාව දිනපතා රු.80, ප්‍රවාහන ගාස්තු, දිවා ආහාරයට මාසිකව අමතර රු.1000ක්) සහිතයි. අරමුදල් එකතු කරන ප්‍රමාණයට කොමිස් මුදල්. මාසිකව රු.20,000කට වැඩි වැටුපක්. සතියකට දින 2ක නිවාඩු සහිතයි.

විමසීම් -  ජිනානි 
☎0759338826 

Contact Seller

- 0759338826

- 0759338828