ව්‍යාපාරික අවස්ථාවක් Bookshops,communications,internet Cafe කරන්නන්ට විශේෂයි

Price : - Rs. 100,000

Contact Seller

- 0717564977

2019-11-10 12:56 pm

ප්‍රසිද්ධ, අන්තර්ජාලයේ දැන්වීම් පලකරන ආයතනයකට  දිවයින පුරා දැන්වීම් නියෝජිතයන් අවශ්‍යයි.
ඉතා ඉහළ ආදායමක් ඉපයීමට හැක.වැඩි විස්තර සදහා 0717564977 අමතන්න  හෝ Ayushceylon@gmail.com වෙත ඊමේල් එකක් යොමුකරන්න.
ගෙදරටම වී/තම ව්‍යාපාර ස්ථානයේ සිටම හෝ කැමති පරිදි තම ප්‍රදේශය ආවරණය කරමින් සිදුකල හැකි රැකියාවකි.
Bookshops,Communications,Internet Cafe  කරන මහත්ම මහත්මීන්ට ඉතා හොද අවස්ථාවකි.

*පරිඝණක හා අන්තර්ජාලය භාවිතයේ දැනුම අවශ්‍යයි 
 

Contact Seller

- 0717564977