කොළඹ හා වත්තල අවටින් Store Keeper හා Cashier කෙනෙකු  අවශ්‍යව ඇත.

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0778 182728

2019-11-05 13:07 pm

කොළඹ පිහිටි හාර්ඩ්වෙයාර් ආයතනයකට Store Keeper හා Cashier කෙනෙකු  අවශ්‍යව ඇත. කොළඹ හා වත්තල අවටින් අවශ්‍යයි. අයදුම්පතක් සමග පැමිණෙන්න. 0778 182728

Contact Seller

- 0778 182728