කෙම්පස් ලී

Price : - Rs. 150 (Negotiable)

Contact Seller

- 0718442171

- 0779466295

2019-11-04 12:34 pm

නිවසකින් ගලවන ලද කෙම්පස් ලී විකිනීමට ඇත. පැමිණ බලා මිල ගණන් සාකච්ඡා කර ගත හැක. 

දික් අඩියක් රු. 150/= සිට.

Contact Seller

- 0718442171

- 0779466295