ගැහැණු ළමයෙකු සදහා අර්ධ කාලීන රැකියා අවස්තාවක්

Price : - Negotiable

Contact Seller

- 0773519000

2019-10-31 00:15 am

අප පොත් හලේ ගැහැණු ළමයෙකු සදහා අර්ධ කාලීන රැකියා අවස්තාවක් තිබේ . පරිඝණක දැනුම , සාමාන්‍ය ඉංග්‍රීසි දැනුම විශේෂයෙන් සලකා බලනු ලැබේ . වැටුප, රැකියාව කරන කාල වේලාවන් පැමිණ සාකච්ඡා කර ගත හැකිය.

Contact Seller

- 0773519000