ස්වයං රැකියා අවස්ථාවක්

Price : - Rs. 20,000

Contact Seller

- 0761836941

2019-10-10 22:35 pm

ඔබ අලවිකරණ කුසලතා ඇති අයකු නම් ස්වයං රැකියාවක්  ලෙස ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට කදිම අවස්ථාවක් .....

දිවයින පුරා ඕනම අයකුට අයදුම් කළ හැකිය. මාසිකව රු. 10,000 සිට රු. 100,000 දක්වා ඉපයීමේ හැකියාව..

විමසීම්  076 183 69 41

Contact Seller

- 0761836941