අඩු මිලට ඇඳුම්

Price : - Rs. 100

Contact Seller

- 0704575457

- 0112532035

2019-09-26 15:27 pm

ටිෂර්ට්, ටොප් සාය වර්ග සහ  ගවුම් ඉතා අඩු මුදලට

ප්‍රසිද්ධ ඇඟළුම් ආයතන සඳහා ඇඟළුම් අලෙවි කළ, අපගේම නිෂ්පාදන තොග අවසන් කිරිම සඳහා ඉතා අඩු මිලට  ලබා දේ.

ටිෂර්ට්-ටොප්-සාය වර්ග- කුඩා ගවුම් වර්ග .   එකක් 100 , 150 ,200 සහ 250 ලෙස වර්ග කොට ඇත. අවම කෑලි 25ට වැඩියෙන් මිලට ගත  යුතුයි.

070 457 5 457

Contact Seller

- 0704575457

- 0112532035