ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ - කාබනික පොහොර 

Price : - Rs. 1,000

Contact Seller

- 0813122962

- 0813811130

2019-09-20 14:18 pm


උසස් තත්වයේ ගුණාත්මක කාබනික පොහොර
ග්‍රීන් ඇග්‍රෝ ෆාම් පුද්ගලික සමාගම වෙතින්.....

කාබනික වගාවන් හි නිරත වන ඔබට අවශ්‍ය ගුණාත්මක බවින් ඉහල කාබනික කොම්පෝස්ට් පොහොර දැන් අප වෙතින් මිලදී ගත හැක.
⭐️සියළුම එළවලු සහ පලතුරු භෝග වගාවන් සදහා.
⭐️සියළුම මල් වගාවන් සහ විසිතුරු පත්‍රික ශාක සදහා
⭐️වාණිජ වැවිලි භෝග වගාවන් සදහා
⭐️කාබනික ගෙවතු වගාවන් සදහාද ඉතා ඉහල ගුණාත්මක අස්වනු ලබා ගැනීම සදහා නිර්දේශිතය.

 

Contact Seller

- 0813122962

- 0813811130