කාර්යාලයක මදක් භාවිතා කළ මේස සහ පුටු විකිණීමට

Price : - Rs. 3,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0712470940

- 0712464876

2019-09-19 12:51 pm

කාර්යාලයක මදක් භාවිතා කළ මේස සහ පුටු විකිණීමට ඇත.

අඩුම මිල ගණන් සදහා අමතන්න. 

පුටු රු. 3000 සිට

මේස රු. 7000

Contact Seller

- 0712470940

- 0712464876