හෝටල් කෝකිවරු කාමර සකසන්නන්

Price : - Rs. 20,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0770659003

2019-09-12 22:18 pm

වාද්දුවේ ඇති අප ආයතනයට යම් ප්‍රමාණයකට පලපුරුද්ද ඇති කෝකිවරු, කාමර සකසන්නන් හා ස්ටුවර්ඩ් වරු අවශ්‍යයී. නවාතැන් පහසුකම් ඇත. වැටුප 20000 සිට ඉහලට.

Contact Seller

- 0770659003