අලවි නිලධාරීන්

2019-09-12 15:46 pm

අලවි නිලධාරීන් ඔබේ දියුණුවට අඩිතාලම අපෙන්…. · තනතුර - අලෙවි නිලධාරීන් (කාන්තා / පිරිමි) තරුණ තරුණියන් සඳහා මාතලේ, කුරුණෑගල, පොලොන්නරුව ප්‍රදේශයෙන් රැකියා අවස්ථා දිවයිනේ ප්‍රධාන පෙළේ බෙදාහැරීමේ සමාගමක් වන අප සමාගමේ අලුතින් ආරම්භ වන ශාඛා සඳහා බදවාගැනීම් දැන් අරඹා ඇත. · සුදුසුකම් වයස අවුරුදු 18 ත් 45 ත් අතර වීම අපොස සා පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීම ඔබගේ ප්‍රදේශයේ සිටම රුපියල් 35,000 කට වැඩි ආදායමක් ඉතා පහසුවෙන් උපයා ගන්න බෙදාහැරීමේ දක්ෂතාවය මත කොමිස් මුදලක් · ඉල්ලුම් කළ යුතු ආකාරය සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා පහත දුරකථන අංක අමතන්න 0756599940 / 0702222831

Contact Seller

- 0756599940