කන්ටේනර් රථ සහායකින්

Price : - Rs. 80,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0774898210

- 0761330021

2019-09-12 12:25 pm

වරාය පුද්ගලික සමාගමකට කන්ටේනර් රථ සහායකින් සහ රියදුරන් උවමනයි ➥වයස 18-35 අතර ➥වැටුප 45000-80000 දක්වා ➥නවාතැන් පහසුකම් ආයතනයේ සපයනු ලැබේ ➥ආහාර සදහා වෙනම වියදම් මුදලක් ➥දක්ෂතාවයට ප්‍රමුක තැනක් ➥රියදුරු පුහුණුව ➥අද්යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය නැත

Contact Seller

- 0774898210

- 0761330021