කඩුවෙල පර්චස් 53 ක අගනා නිරවුල් ඉඩමක් විකිනීමට

2019-09-11 11:15 am

කොළඹ අවිස්සාවේල්ල පරණ පාරට (Low level road) මුහුණලා, බෝමිරියේ, වාණිජමය වශයෙන් ඉතා වැදගත්, ජනතාව බොහෝ සෙයින් ගැවසෙන මංසන්ධියක පිහිටි පර්චස් 53 ක අගනා නිරවුල් ඉඩමක් විකිනීමට ඇත. බැංකු ණය ලබා ගත හැකි ඉතා පිරිසිදු ඔප්පු. කඩුවෙල නගරයට හා අධිවේගී මාර්ගයට කි.මි. දෙකක් පමණි. ගංවතුර උවදුරු නොමැති උස් බිමකි. බරවාහන ලඟා විය හැක. ඉතා අගනා අනාගත ආයෝජනයකි. බැංකු හෝ කාර්යාල සංකීර්ණයකට, රථවාහන අලෙවි ප්‍දර්ශනාගාරයකට, සුපිරි අලෙවි සංකීර්ණයකට, උත්සව ශාලාවකට, ගබඩා සංකීර්ණයකට, බෙදා හැරීමේ මධ්‍යස්ථානයකට ඉතා සුදුසුයි. ඉඩමෙන් කොටසක් (උදා/ අවමය පර්චස් 20) සලකා බැලිය හැක. වැඩි විස්තර සඳහා 071 1118833

Contact Seller

- 0711118833