ජපන් භාෂා පන්ති (n5, N4 සහ O/l, A/l) කණ්ඩායම් සහ තනි තනිව

Price : - Rs. 2,000 (Negotiable)

Contact Seller

- 0777761365

- 0712522737

2019-09-11 10:42 am

**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපේක්ෂා කරන ඔබට** (Individual Class & Group Class) (කිරිබත්ගොඩ, කැලණිය, මරදාන, මාලබේ, මාතර, යන නගරවලදී නව පන්ති ආරම්භ වීමට නියමිතය.) * ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5 සහ N4 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JLCT සහ TOPJ) * A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා. * පන්ති සඳහා ඔබට මාගේ ආයතනයට පැමිණිමට හෝ ඔබගේ නිවසට පැමිණිමට වුවද මා සූදානම්. තනි හෝ කණ්ඩායම් පන්ති සඳහා අමතන්න 0777761365 / 0712522737 ) * වසර 11 ක හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි. * ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙකි.

Contact Seller

- 0777761365

- 0712522737