විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රය හරහා තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කිරීමට

2019-09-02 10:47 am

ඔබත් රැකියාවක නියුතු නම්..., අමතර ආදායමක අවශ්‍යතාවයක් ඇත්නම්.., විද්‍යුත් වාණිජ්‍ය ක්ෂේත්‍රය හරහා තමන්ගේම ව්‍යාපාරයක් රැකියාව කරන අතරතුර ආරම්භ කිරීමට සහ ව්‍යාපාරික කොටස්කාරීත්වයක් ලබාගැනීමට කොළඹ අවට 10 දෙනෙකුට අවස්ථාව ඇත. පුහුණු පාඨමාලාවක් සමඟ මසකට රුපියල් 50,000/- ත් 120,000/- අතර ආදායමක් ඉපයීමටත් අවස්ථාවක්.. ඉල්ලුම්පත් ලැබෙන පිලිවෙල මත සලකා බැලීම් සිදුවන බැවින් ඔබේ අයදුම්පත් හැකි ඉක්මනින් පහත email එක වෙත යොමු කරන්න ! අයදුම්පත් භාරගැනීම 2019- 09- 18 දිනෙන් අවසන් වේ.. Email :- businessplusq@gmail.com

Contact Seller

- 0713771166