අලෙවි කලමනාකරු

Price : - Rs. 42,000

Contact Seller

- 0766319565

- 0789566631

2019-09-01 20:07 pm

NATION GROOP PVT.LTD ආයතනයේ අලෙවිකරන අංශයේ ඇබෑර්තු දිවයින පුරා ශාකාවල පවතී....

$..මෙවර A/L පෙනීසිටි අය සදහා විශේෂයි...$

-- සුදුසුකම්..
* අවම වශයෙන් A/L  පෙනීසිට තිබීම.
* වයස අවු. 18 ත් 25 ත් අතර.
* කාර්යශූල හා උනන්දුව.
* නිර්මාණනශීලිත්වය..

== තනතුරු =

Contact Seller

- 0766319565

- 0789566631