තෙරපිවරියන් අවශ්යයි.

2019-08-21 15:22 pm

අප ආයතනය විසින් මිගමුව නගරයේ ආරම්භකිරිමට සැලසුම්කර ඇති නවතම සම්බාහනායතනය සදහා වයස අවුරුදු18 -35 අතර වයසෙ පසුවන යුවතියන් අවශ්යයි (පුහුනු/නුපුහුනු). මසකටරු.35000 කමුලික වැටුපක් (මුලික වැටුපට අමතරව වෙනත් දීමනා සමග 100,000 වැඩි මාසික වේතනයක් .) සමග නාවාතැන් පහසුකම් සහ අහාරපාන ලබා දෙනුලැබෙ. කරුනාකර මෙය කාන්තාවන්(තෙරපිවරියන්) සදහා පමනක්පවත්නා රැකියා අවස්ථාවක් බව සලකන්න. Shehan Wtsapp or Call 0767111598

Contact Seller

- 0767111598