චයින වලින් අඩුවට බඩු ගෙන්නමු

2019-08-17 16:53 pm

කවුරුත් නොකියන රහස මෙන්න. චයින වලින් පට්ට අඩුවට බඩු ගෙන්නල ගිනිගානට විකුනල පෝසත් වීමේ රහස මෙන්න. aliexpress එකේ ගිනි ගානට තියෙන බඩු තුට්ටු දෙකට ගන්න Link එක මෙන්න Save කරල Book Mark කරල තියාගන්නල. මම දෙන Link එක save කරල තියාගෙන ඒක හරහම බඩු ගෙන්න ගන්න. ගිනි ගානට තියෙන බඩු තුට්ටු දෙකට ගේන්න පුලුවන්. lot පිටින් ගෙන්න ගන්නවනම් ඔබ සොයන භාන්ඩගේ අගට lot කියා සටහන් කර සොයන්න. උ.දා - phone lot මුලින් ‍මම දුන්නු Link එක හරහ යන්න. ඉන්පසු උවමනා භාන්ඩ වල නම සටහන් කර හොයන්න. සිම්පල් වැඩක්. කවුරුත් නොදෙන Link එක මෙන්න. http://s.click.aliexpress.com/e/J7gnIXW?bz=725*90

Contact Seller

- 0774948033